Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu e-uni.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

1. Definícia pojmov

Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:

2. Objednávanie a dodávka tovaru

Nakúpenie prostredníctvom tejto stránky je celkom štandardné. Pred prvým nákupom nie je potrebné sa zaregistrovať. V katalógu sa orientujte podľa kategórií a v nich sú zobrazené náhľady tovaru. Po kliknutí na náhľad sa tovar zobrazí s podrobnejším popisom. Detailné zobrazenie/súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho aj zmazať.

Postup

Objednávanie telefonicky

Objednať tovar z internetového obchodu je možné aj telefonicky v časoch našej pracovnej doby, teda Pondelok - Piatok od 09:00 do 18:00 h. prostredníctvom telefónneho čísla: + 421 2 527 333 05. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať/zrušiť objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa spolu predávajúci a zákazník nedohodnú na náhradnom plnení.

Spôsob platby

Štandardne sa platba pri dobierke realizuje pri preberaní tovaru od kuriéra, vkladom vopred na účet predávajúceho alebo prostredníctvom služby platobnej brány internetového obchodu.

3. Dodacie lehoty a expedícia tovaru

Tovar, ktorý je na sklade, je zvyčajne vyexpedovaný do 2 pracovných dní, maximálne však do 4 pracovných dní. Tovar, ktorý nemáme na sklade, zvyčajne dodáme do 10-22 dní. Finálna expedícia závisí od kombinácie tovarov od rôznych výrobcov v objednávke zákazníka.

Od momentu expedovania tovaru je zvyčajná dodacia lehota 1-2 pracovné dni. Pokiaľ tovar neobdržíte do týždňa od oznámenia o expedícii tovaru, kontaktujte nás prosím. 

Poštovné a balné

Poštovné a balné je obsiahnuté v cene tovaru. 

4. Prebratie tovaru

Zákazník má pri preberaní zásielky skontrolovať jeho kompletnosť a neporušenosť. Ak zistí vady tovaru, túto skutočnosť je treba bezodkladne oznámiť. Akékoľvek neskoršie reklamácie týkajúce sa množstva tovaru, či jeho fyzického poškodenia, nie je možné akceptovať.

5. Ceny

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien cien tovaru výrobcom.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).
V prípade akciových cien sú tieto platné do vypredania skladových zásob.
Cena pre kupujúceho je platná odoslaním objednávky. Po vykonaní tejto akcie predávajúci nebude upravovať žiadne ceny bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.


6. Zrušenie objednávky


Predávajúci má právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) v prípade, ak:
Zrušenie objednávky môže kupujúci písomne, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom webového formuláru. Formulár na zrušenie objednávky tu.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7. Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Kupujúci má počas zákonnej lehoty ( 14 pracovných dní ) právo výrobok rozbaliť, ale takým spôsobom, aby bol tovar v prípade vrátenia ďalej predajný.
Nepoškodený a nepoužitý tovar na vrátenie zašle zákazník späť predávajúcemu v pôvodnom balení spolu s kópiou dokladu o nákupe tovaru na adresu: Uni Light Bratislava s.r.o., Drieňová 1/C 821 01 Bratislava. Kupujúci priloží aj žiadosť - odstúpenie od zmluvy, kde uvedie aj číslo bankového  účtu, kam žiada vrátenie peňazí. 

V prípade ak Kupujúci vráti tovar nepoužitý, nepoškodený, kompletný , v pôvodnom obale a spolu s dokladom o kúpe, predávajúci vráti zákazníkovi plnú čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 kalendárnych dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.

8. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:
Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od predajcu, riadne zaplatený a v je priebehu záručnej doby. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Obchodným zákonníkom. Predajca je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.


Postup reklamácie

Sťažnosť na prepravcu tovaru

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom. Ak sa doručovateľ pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne ho môže  prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.


9. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Pri výmene tovaru alebo reklamácií začína plynúť opäť záručná doba 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru.

10. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby Uni Light Bratislava s.r.o. ako správca údajov, evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. 
 

11. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

12. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3